ASE 2018 Awards
Distinguished Reviewer Awards
 • Sven Apel, University of Passau
 • Jonathan Bell, George Mason University
 • Thorsten Berger, Chalmers | University of Gothenburg
 • Massimiliano Di Penta, University of Sannio, Italy
 • Sarah Nadi, University of Alberta
 • Andy Podgurski, Case Western Reserve University
 • Denys Poshyvanyk, College of William and Mary
 • Mukul Prasad, Fujitsu Laboratories of America
 • Abhik Roychoudhury, National University of Singapore
 • Bogdan Vasilescu, Carnegie Mellon University
 • Most influencial paper award for 2002 to 2004
  Dimitra Giannakoupoulou, Corina Pasareanu, Howard Baringer, Assumption Generation for Software Component Verification, ASE 2002
  Distinguished Paper Awards
 • DeepGauge: Multi-Granularity Testing Criteria for Deep Learning Systems. Lei Ma, Felix Juefei-Xu, Fuyuan Zhang, Jiyuan Sun, Minhui Xue, Bo Li, Chunyang Chen, Ting Su, Li Li, Yang Liu, Jianjun Zhao, Yadong Wang.
 • Navigating the Maze: The Impact of Configurability in Bioinformatics Software. Mikaela Cashman, Myra B. Cohen, Priya Ranjan, Robert W. Cottingham.
 • ReScue: Crafting Regular Expression DoS Attacks. Yuju Shen, Yanyan Jiang, Chang Xu, Ping Yu, Xiaoxing Ma, Jian Lu.
 • Neural-Machine-Translation-Based Commit Message Generation: How Far Are We? Zhongxin Liu, Xin Xia, Ahmed E. Hassan, David Lo, Zhenchang Xing, Xinyu Wang.
 • Control Flow-Guided SMT Solving for Program Verification. Jianhui Chen, Fei He.
 • CLDIFF: Generating Concise Linked Code Differences. Kaifeng Huang, Bihuan Chen, Xin Peng, Daihong Zhou, Ying Wang, Yang Liu, Wenyun Zhao.